За нас

ДГ „Здравец” е общинска детска градина и се намира в район „Южен” на ул. „Георги Икономов” 12-а. Официално детската градина е открита на 03.10.1979г. под името „Альоша”, а от 01.03.1992г. е преименувана в „Здравец”.

Дълги години детската градина е работила като база за обучение на студенти към ПУ „Паисий Хилендарски”. Носител е на почетния знак на община Пловдив.

Сградата на детското заведение е специално проектирана за такава. Дворът е просторен, озеленен с дървета и храсти. Всяка група разполага с площадка и пясъчник, оборудвани с уреди за игра. Детското заведение разполага със шест групи, физкултурен салон и музикална зала. В детската градина се обучават деца от 3 години до постъпването им в първи клас. Учебно-възпитателният процес се осъществява според ДОИ по утвърдена програма.

В детското заведение се предлагат допълнителни педагогически услуги по желание на родителите. В ДГ „Здравец” съществува оптимална, материална и културно- емоционална среда, в която всяко дете развива своята неповторима индивидуалност и се изгражда като мислеща и творческа личност, уважаваща себе си и другите, стремяща се към промяна на заобикалящия я свят. Сред много песни, игри и забавления децата се отглеждат, обучават и възпитават при условия, които гарантират:

• Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;

• Зачитане достойнството им, уважение и любов към тях;

• Възпитаване в дух на разбирателство, мир, толерантност;

• Приобщаване към националните традиции и културни ценности;

• Развитието на дарбите, умствените и физически способности.

• Получаване на индивидуална помощ от учителите, съобразно специфичните си потребности.

Педагогическият екип е съставен от високо квалифицирани специалисти, които се грижат с любов, внимание и всеотдайност към децата. ДГ ”Здравец” е привлекателен център за деца и родители.

Мисията на детската градина е формиране на личности с висока интелектуална подготовка на възпитание и обучение, съгласно ДОИ и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности, т.е. да бъде осигурено пространство за игра, познание, общуване и творчество като желани и значими за децата и техните родители форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото.

Comments are closed.