Общо събрание на 22.04.2021г.

На 22.04.2021г. /четвъртък / от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина ще се проведе общо събрание с колектива при ДГ „Здравец” гр. Пловдив, при следния дневен ред:

  1. Запознаване с Бюджета на ДГ „Здравец“ за 2021г.
  2. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета  към 31.03.2021г. /първо тримесечие/
  3. Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина.
  4. Приемане на показатели и критерии към картата за ДТВ за постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал.
  5. Разни
Bookmark the permalink.