Профил на купувача

ПОСЛЕДНО ПУБЛИКУВАНИ ДОКУМЕНТИ

Протокол 4 от 13.07.2020 – оценка и класиране на участниците – заличени подписи

Протокол 3 от 03.07.2020 – предлагани ценови параметри

Протокол 2 от 15.06.2020г.

Доклад на комисията – заличени подписи

РЕШЕНИЕ № РД-09-410 / 17.07.2020г. ЗА КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Уведомление за отваряне на ценовите предложения на обществена поръчка

ПРОТОКОЛ 1 от 01.06.2020г.

ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ.20, АЛ.2Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ “Здравец” по 5 /пет/ обособени позиции

ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Здравец“, гр. Пловдив в две обособени позиции

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ДЕТСКА ГРАДИНА “ЗДРАВЕЦ”

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ ДИРЕКТОРА НА ДГ “ЗДРАВЕЦ”, ГР. ПЛОВДИВ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

Comments are closed.