Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Здравец“, гр. Пловдив в две обособени позиции“

ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ.20, АЛ. 3Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Здравец“, гр. Пловдив в две обособени позиции

16.02.2017 15:00

1. Проект на договор ОП1

2. Проект на договор ОП2

3. Образец 4 – ОП1

4. Образец 4 – ОП2

5. Образец 3 техническо предложение ОП1

6. Образец 3 техническо предложение ОП2

7. Образец 1

8. Образец 2

9. Документация

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,1022251&_dad=portal&_schema=PORTAL&ca_id=40886&menu_id=11
&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F65736561726
3685F7070322E7068703F7570693D33343836

Информация

Срок за получаване на офертите 23.02.2017 г. 16:00ч.
Офертите ще бъдат отварени на 24.02.2017 г. от 14:00 в аминистративната сграда на район “Южен”, ул. Македония 73 а, ет. 2.

28.02.2017 12:00 – Съобщение за провеждане на публичен жребий по ОП

07.03.2017 10:00 – Протокол

Comments are closed.