Общо събрание на 09.06.2022г. /четвъртък/ от 19:00 ч.

На 09.06.2022г. /четвъртък/ от 19:00 ч. във Физкултурния салон на детската градина

ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

  1. Запознаване с Бюджета на ДГ „Здравец“ за 2022г.
  2. Финансов отчет за изпълнение на Бюджета  към 31.03.2022г. /първо тримесечие/
  3. Отчет за извършените дейности от службата по трудова медицина.
  4. Избор на комисия за оценяване труда на непедагогическия персонал за постигнати резултати от труда за учебната 2021/2022 година.
  5. 5. Разни
Bookmark the permalink.