Информация за предстоящи обучения

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ гр.Русе , чрез „ДИДАСКО-ГРУП“ ЕООД  ГР.СТАРА ЗАГОРА 

ще проведе квалификационно обучение на педагогически специалист от ДГ ”Здравец”

на тема: “Методика на обучението по БДП в детската градина”

Брой участници: 1 педагогически специалист

Хорариум обучение: 16 академични часа

Форма на обучение: дистанционна

Период обучение: м.ноември-м.декември

Bookmark the permalink.