Общо събрание 25.10.2022г. /вторник/ от 19:00ч.

На 25.10.2022г. /вторник/ от 19:00 ч. във физкултурния салон на детската градина ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

  1. Запознаване с изпълнение на Бюджета към 30.09.2022 г.
  2. Запознаване и приемане на актуализирания ПВТР.
  3. Съгласуване на дежурствата на входовете, на двора и организацията на ДГ.

4. Избор на Група по условия на труд.

Bookmark the permalink.