Информация за предстоящи обучения

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“ гр.Русе , чрез „ДИДАСКО-ГРУП“ ЕООД  ГР.СТАРА ЗАГОРА 

ще проведе квалификационни обучения на педагогическите специалисти от ДГ ”Здравец”

на теми:

  1. Методика на обучението по БДП в детската градина, І-ІV, V-VІІ и

VІІІ-ХІІ клас.

Брой участници: 1 педагогически специалист

Хорариум обучение: 16 академични часа

Форма на обучение: дистанционна

Период обучение: м.ноември-м.декември

  1. „Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП в

СОУ и детската градина”.

Брой участници: 4 педагогически специалисти

Хорариум обучение: 16 академични часа

Форма на обучение: дистанционна

Период обучение: м.ноември-м.декември

Bookmark the permalink.